2/11/2020

સમાજનાં ઘડતરમાં અસમાજિક તત્ત્વોનો ફાળો. – જીતુભાઈ પંડ્યાની “સીધી વાત”

(નોંધ – પ્રસ્તુત લેખ જીતુભાઈ પંડ્યાનાં પુસ્તક સીધી વાતમાંથી લેવાયેલો છે. પુસ્તક ઘણાં સમય પહેલાં છપાયેલું છે. તેથી લેખમાંની વિગતોને…

Videos

Our Partners

Allianz Cloud